Sklep

Doskonały pomysł na prezent dla Twoich znajomych i całej rodziny!

Regulamin

Regulamin sprzedaży On-line biletów wstępu do Pyrland Parku Linowego

 • 1 Postanowienia ogólne

Niniejszym ustanawia się regulamin sprzedaży On-line biletów wstępu do Pyrland Park Linowego.

 • 2 Definicje

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba, że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

 1. Bilet – potwierdzenie umowy zawartej przez Klienta zapewniającej prawo Klientowi do skorzystania, w oznaczonym czasie, z wyszczególnionej na nim atrakcji Pyrland Parku Linowego.
 2. Bilet elektroniczny – elektronicznie generowane potwierdzenie umowy zawartej przez Klienta z Pyrland Parkiem Linowym, zapewniający prawo do skorzystania z wyszczególnionej na nim atrakcji Pyrland Parku Linowego. Wydrukowany bilet elektroniczny ma moc Biletu i stosuje się do niego odpowiednio regulacje zawarte w niniejszym regulaminie dotyczące Biletu.
 3. Dowód Zakupu - Bilet elektroniczny, lub Bilet, lub paragon fiskalny potwierdzający zakup Biletu.
 4. Pyrland Park Linowy – Pyrland Marcin Przybył ul. Drewsa 8 61-606 Poznań
  PL NIP : 9721209172 REGON: 301606617, adres e-mail: biuro@pyrlandpark.pl, numer telefonu: 660048901
 5. Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupu biletu na stronie www.sklep.pyrlandpark.pl
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży biletów przez Pyrland Park Linowy.
 7. System – komputerowy system sprzedaży biletów udostępniony przez Pyrland Park Linowy.
 • 3 Zasady Ogólne
 1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące zakupu Biletów z wykorzystaniem Systemu na stronie www.sklep.pyrlandpark.pl.
 2. Klient korzystający z Systemu do zakupu Biletu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Pyrland Park Linowy sprzedaje bilety wstępu na atrakcje linowe.
 4. Przed zakupem Biletu, na stronie www.sklep.pyrlandpark.pl, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem zamieszczonym przez Pyrland Park Linowy na stronie http://sklep.pyrlandpark.pl/rules/
 5. Klient zobowiązany jest do zapoznania się, oraz przestrzegania Regulaminu Korzystania z Atrakcji Pyrland Parku Linowego zamieszczonym przez Pyrland Park Linowy na stronie https://pyrlandpark.pl/wp-content/uploads/2018/11/Regulamin-Korzystania-z-atrakcji_nowy.pdf

 

 • 4 Zakup biletu na stronie www.sklep.pyrlandpark.pl
 1. Proces zakupu Biletu z wykorzystaniem Systemu składa się z następujących etapów:
  1. Wyboru typu oraz ilości biletów.
  2. Zatwierdzenia wyboru.
  3. Wprowadzenia przez klienta danych umożliwiających odbiór biletu online.
  4. Dokonania płatności za pośrednictwem www.pay.ecard.pl
 2. Pyrland Park Linowy nie bierze na siebie odpowiedzialności za błędne wpisanie danych do Systemu przez Klienta.
 3. Dokonywanie zakupu biletów elektronicznych wymaga dysponowania przez Klienta komputerem z dostępem do internetu, poczty elektronicznej oraz oprogramowaniem obsługującym pliki PDF, drukarką komputerową z czarnym tuszem oraz białym papierem. Koszt połączenia z siecią Internet w celu pobrania biletu w formie e-mail ponosi Klient zgodnie z taryfą swego operatora.
 • 5 Płatność za Bilet na stronie www.sklep.pyrlandpark.pl
 1. Kupno biletu wiąże się z zapłatą ceny
 2. Ceny są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony według obowiązujących przepisów.
 3. Płatność następuje za pomocą serwisu www.pay.ecard.pl Pyrland Park Linowy nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego pay.ecard.pl.
 4. Dostępne w ramach serwisu www.pay.ecard.pl formy płatności to:
  1. ePrzelewy:
  2. Płacę z inteligo (inteligo)
  3. mTransfer(mBank)
  4. MultiTransfer(MultiBank)
  5. Płacę z iPKONET (PKO BP)
  6. Przelew24(Bank Zachodni WBK)
  7. Przelew z BPH (Bank BPH)
  8. Płacę z iPKO (PKO BP)
  9. Pekao24Przelew(Bank Pekao)
  10. Płacę z PeoPay (Bank Pekao)
  11. Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
  12. PayWayToyota Bank (Toyota Bank)
  13. MeritumBankPrzelew (Meritum Bank)
  14. Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
  15. Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
  16. T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank)
  17. Millennium- Płatności Internetowe (Bank Millennium)
  18. Płać z ING (ING Bank Śląski)
  19. CreditAgricole Bank Polska S.A.
  20. Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
  21. dbTransfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
  22. iKO(PKO BP)
  23. Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A)
  24. PrzelewVolkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A)
  25. Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A)
  26. e-transferPocztowy24 (Bank Pocztowy S.A)
 • 6 Zakończenie procesu zakupu Biletu
 1. Po zatwierdzeniu wyboru rodzaju i ilości Biletów, Klient zobowiązany jest do zaakceptowania rodzaju Biletu wybranych przez Klienta w Systemie, niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Korzystania z Atrakcji Pyrland Parku Linowego. Po zaakceptowaniu warunków zakupu Biletu oraz uiszczeniu ceny, Pyrland Park Linowy przesyła Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, potwierdzenie złożenia zamówienia oraz Bilet elektroniczny w terminie do 24 godzin od momentu dokonania prawidłowego zakupu.
 2. Przesłanie Klientowi Biletu przez Pyrland Park Linowy, za pomocą poczty elektronicznej, jest bezpłatne.
 3. W przypadku chęci uzyskania faktury VAT za zakupiony bilet, Klient powinien poinformować o tym, w czasie 48 godzin od momentu dokonania prawidłowego zakupu, Pyrland Park Linowy za pomocą wiadomości e-mail na adres reklamacje@pyrlandpark.pl, podając prawidłowe dane teleadresowe oraz NIP.
 4. Pyrland Park Linowy jest uprawniony do anulowania zamówienia Biletu w sytuacji, gdy Bilet nie został opłacony w terminie dwóch dni od dnia złożenia zamówienia.
 5. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń bądź uwag związanych z procesem zakupu Biletu na stronie sklep.pyrlandpark.pl, Klient może bezpośrednio skontaktować się z Pyrland Parkiem Linowym za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: reklamacje@pyrlandpark.pl
 • 7 Bilet
 1. Bilet uprawnia do wstępu na wskazane na nim atrakcje w oznaczonym na bilecie okresie.
 2. W przypadku niewykorzystania Biletu w terminie na który został wydany, Pyrland Park Linowy nie przyjmuje jego zwrotu.
 3. Bilet umożliwia jednorazowe skorzystanie z wskazanej na nim atrakcji Pyrland Parku Linowego wskazanej na Bilecie liczbie osób. W przypadku braku informacji na Bilecie dotyczącej liczby osób jakie mogą jednorazowo skorzystać z atrakcji Pyrland Park Linowy, Bilet uprawnia do skorzystania z atrakcji jedną osobę.
 4. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony w taki sposób, iż uniemożliwia odczytanie rodzaju biletu, daty ważności lub kodu biletu, nie uprawnia do korzystania z atrakcji Pyrland Parku Linowego.
 5. W przypadku, gdy dostarczony Bilet elektroniczny jest nieczytelny, zniszczony uszkodzony lub niezgodny ze złożonym zamówieniem, Klient niezwłocznie zobowiązany jest do skontaktowania się z Pyrland Parkiem Linowym pod adresem: reklamacje@pyrlandpark.pl, w celu dokonania jego wymiany.
 6. Bilet elektroniczny dostarczany jest na wskazany przez Klienta adres e-mail po otrzymaniu przez Pyrland Park Linowy wpłaty za zamówienie. Bilet elektroniczny wydrukowany przez Klienta, okazuje się w kasie Pyrland Parku Linowego przed wejściem na atrakcje.
 7. Pyrland Park Linowy nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta danych dotyczących zamówienia osobom trzecim, nieuprawnione odebranie Biletów i/lub wydrukowanie Biletu przez osoby trzecie.
 8. Pyrland Park Linowy nie ponosi odpowiedzialności za skutki kradzieży Biletu Klientowi i/lub skutki udostępnienia Biletu lub numeru zamówienia, kodu identyfikacyjnego przez Klienta, osobie trzeciej.
 9. Pyrland Park Linowy jest zobowiązany do dostarczenia Biletu bez wad. Za wady biletu Pyrland Parku Linowego odpowiada na zasadzie rękojmi przewidzianej w przepisach Kodeksu cywilnego.

 

 • 8 Odstąpienie

Kupującemu, w związku z tym, iż kupno biletu na czas oznaczony jest umową o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

 

 • 9 Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje należy kierować do Pyrland Parku Linowego pod adres: reklamacje@pyrlandpark.pl
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  1. dane Klienta zgodne z danymi podanymi podczas zakupu Biletu elektronicznego.
  2. datę dokonania zakupu biletu, numer zamówienia i kod biletu podany przez Pyrland Park Linowy
  3. opis przedmiotu reklamacji
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

 

 

 • 10 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662. ) jest Pyrland Park Linowy.
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Pyrland Park Linowy jego danych osobowych w celu realizacji zakupu Biletu oraz obsługi reklamacji.
 3. Klient ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych osobowych i może zażądać usunięcia swoich danych osobowych przez Pyrland Park Linowy.
 • 11 Pozasądowe rozstrzyganie sporu

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
 2. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Pyrland Parkiem Linowym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
 3. może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z Pyrland Parkiem Linowym.

 

 • 12 Inne postanowienia
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu składania zamówienia.
 3. W razie sporów z Klientem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.
 4. Pyrland Park Linowy zastrzega, w przypadku wystąpienia siły wyższej, jak np. niekorzystne warunki atmosferyczne, czy przyczyn natury technicznej, możliwość zamknięcia Pyrland Parku Linowym do momentu ustania przyczyny. O zamknięciu Pyrland Parku Linowego z ww. przyczyn informuje się na stronie pyrlandpark.pl.
 5. Pyrland Park Linowy w przypadku nadmiernego obłożenia lub całkowitej rezerwacji na dany dzień zastrzega sobie prawo zamknięcia Pyrland Parku Linowego do momentu ustania przyczyny. O zamknięciu Pyrland Parku Linowego z ww. przyczyn informuje się na stronie pyrlandpark.pl.

 

 1. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Witryny, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Klient wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę.
 3. Pyrland Park Linowy zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.